News
Last News :


06-06-2013 - Bata Thailand New Office Opening Ceremony

26-04-2013 - Bata Back to School Fair at Imperial Samrong

18-04-2013 - Bata Irresistible Sale 30-70% at MBK Center

15-04-2013 - Bata Back to School 2013

01-04-2013 - Bata Spring/Summer 2013 start now

29-03-2013 - Bata at Red Cross Fair

18-03-2013 - Bata Thailand Achievement Celebration 2012

01-03-2013 - Bata Pattaya Outlet, The Biggest store in Thailand


Links :

Archives

News Contact

News

hey stupid admin 14-05-2011
Bata Shoe of Thailand Public Company Limited by Mr.Hernan Vizcaya, Managing Director and staff join \\\"One World One Bata\\\" project offer scholarship and entertainment. This Charity activity at Pakkred home for boys with under privileged of Bata Children Program (BPC).

ºÃÔÉÑ· Ãͧà·éÒºÒ¨ÒáË觻ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹) â´Â Mr.Hernan Vizcaya ¡ÃÃÁ¡ÒüÙé¨Ñ´¡ÒúÃÔÉÑ· Ãͧà·éÒºÒ¨ÒáË觻ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹) Áͺ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅо¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ·Ï ÃèÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Ñº¹éͧæʶҹʧà¤ÃÒÐËìà´ç¡ªÒºéÒ¹»Ò¡à¡Ãç´ ¡Ñºâ¤Ã§¡Òà One World One Bata àÁ×èÍÇѹàÊÒÃì·Õè 14 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 ·Õè¼èÒ¹ÁÒ
> All the news