News
Last News :


06-06-2013 - Bata Thailand New Office Opening Ceremony

26-04-2013 - Bata Back to School Fair at Imperial Samrong

18-04-2013 - Bata Irresistible Sale 30-70% at MBK Center

15-04-2013 - Bata Back to School 2013

01-04-2013 - Bata Spring/Summer 2013 start now

29-03-2013 - Bata at Red Cross Fair

18-03-2013 - Bata Thailand Achievement Celebration 2012

01-03-2013 - Bata Pattaya Outlet, The Biggest store in Thailand


Links :

Archives

News Contact

News

Bata Industrials at the 25th National Safety with Borneo Technical (Thailand) Limited 07-07-2011


Welcome to meet Safety shoe under Bata Industrials at the 25th National Safety Week at Bitec Bangna during 7-8-9 July 2011 at booth A5 Hall 105 with Borneo Technical (Thailand) Limited

ºÃÔÉÑ· Ãͧà·éÒºÒ¨ÒáË觻ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´(ÁËÒª¹) ä´éà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ ÊÑ»´ÒËì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáËè§ªÒµÔ ¤ÃÑ駷Õè 25 ³ ÍÒ¤ÒÃäºà·¤ ºÒ§¹Ò ÃÐËÇèÒ§Çѹ·Õè 7-8-9 ¡Ã¡¯Ò¤Á ÃèÇÁ¡Ñº ºÃÔÉÑ·ºÍÃìà¹ÕÂÇ à·¤¹Ôà¤ÔÅ(ä·ÂᏴì) ¨Ó¡Ñ´ ºÙé· A5 ÍÒ¤Òà 105
> All the news